GuidePedia
l

0


คลิป มี 3 คลิป อาจารย์ ไกร นักวิทยาศาสตร์  วิจัยเกี่ยวกับการทำอาหารใน โรงงาน เพื่อแก้ปัญหาทำให้อาหารอยู่ได้นาน หรืออื่นๆ ด้วยสารเคมีอะไร

คลิป 1
คลิป 2
คลิป 3


Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top