GuidePedia
l

0


เป็นให้ความรู้ เรื่องการกิน ยาที่หมอให้มานั้นมันทำงานอย่างไหง มีผลตามมาอย่างไหง เมื่อเราต้องกินเป็นประจำ หรือเพิ่มปริมาณ นอกจากนี้ยังมีประกาศการ ห้ามการใช้ยา ซึ่งโรงพยาบาลบางแห่งไม่สนใจหรือไม่ทราบ เนื่องด้วยมีประกาศมาเรื่อย เยอะมาก  และยังมี ผลงานการวิจัยจากยาที่เราน่าจะอ่าน หาความรู้เอาไว้ อีกด้วย

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top