GuidePedia
l

0


https://www.youtube.com/embed/7fPaFo1Rwhc

สารคดีได้กล่าวถึง บริษัทใหญ่ทางด้านอาหาร และ บ้านเราก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้ว จะเป็นคนควบคุมราคาและ สินค้า และบังคัับให้เรากินตามเค้าไปในตัว และทำให้เราเป็นโรคเหมือนๆกัน เราเปลี่ยนเส้นทางของเราได้ไหม ไม่ตามคนอื่นๆ ตามแนวทางการตลาดของบริษัทเหล่านี้ เค้าใช้สื่อ ทางด้านต่างๆ สร้างความเชื่อในตัวสินค้าของเค้า หรือ ใช้สื่อหรือนักวิชาการในการโจมตี สินค้านั้น  อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์หรือพืช เด่วนี้ก็ใช้อาหารสำเร็จรูปผสมสารเคมี เพื่อเร่งหรือทำให้ส่วนนั้นส่วนนี้ทำให้สินค้าออกมาดีถูก

Post a Comment

[video]youtubeorvimeovideolink[/video]
[img]yourimagelink[/img]

 
Top